Aktualności
          Szkolenia
          Cennik/Promocje
          Galeria
          Informacje
          Regulamin
          Kontakt
          B Automat


 
       

       

       

       

       


Wyświetl większą mapę

 

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Al - Car

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców Al–Car.

 

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) „ośrodek” – oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców Al-Car mieszczący się w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 8-10 oraz w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia pod numerem 00912262.
  b) „osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców Al-Car i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.
  c) „szkolenie” – oznacza szkolenie podstawowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019)
  d) „umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną a ośrodkiem.
  e) „cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.
  f) „rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019)

 

 

§ 2

Warunki przyjęcia na szkolenie.

 1. Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.)

 

 1. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej kategorii: a) 18 lat – dla kategorii B.

 

 1. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.

 

 1. Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

 

 

§ 3

Obowiązki Ośrodka

1.    Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019), możliwie jak najkrótszym czasie.

 

2.     W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.

 

 

3.    Szkolenia praktyczne zawsze zaczynają się i kończą w oddziale firmy w Gdyni przy ul.Opata Hackiego 8-10, a ewentualny odbiór kursanta z np. pracy, szkoły jest liczony jako czas wyjazdu z pod oddziału i dojazd w umówione miejsce, pomniejsza to ilość godzin zajęć praktycznych.

 

4.    Ośrodek zobowiązuje się wydać Osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących o zakończeniu szkolenia do dwóch tygodni po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Ośrodka zgodnie z umową.

 

 

5.    Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania kursu i zaproponowania kursantowi innego terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych.

 

6.    W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznej lub praktycznej, Ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej:
a) W przypadku odwołania zajęć teoretycznych Ośrodek zobowiązuje powiadomić o tym na swojej stronie internetowej, najpóźniej 2 godziny przed planowanymi wykładami.
b) W przypadku odwołania zajęć praktycznych Ośrodek zobowiązuje się powiadomić o tym telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez Osobę szkoloną w umowie.

 

§ 4

Obowiązki osoby szkolonej

1.    Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie o którym mowa w §1 ust.2 pkt.c niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie.

 

2.     Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych z instruktorem nauki jazdy.

 

 

3.    Zobowiązuje się sumiennie i systematycznie przygotowywać do zajęć.

 

4.    Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.

 

 

5.     Osoba szkolona zobowiązana jest wstawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

 

6.     Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godzin przed terminem tego szkolenia, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut sytuacja traktowana jest jako nieobecność, co do której obowiązuje ust.7 niniejszego regulaminu.

 

 

7.    W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie zgodnej z zapisami zawartymi w umowie.

 

8.     Ośrodek nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 6 jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.

 

 

9.      Osoba szkolona ma prawo zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.

 

10. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.

 

 

11.  W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.

 

12. Osoba szkolona jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

 

 

§ 5

Przerwanie szkolenia

1.    Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019

2.    Wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka skutkuje pobraniem opłaty 30zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego . W przypadku gdy rezygnacja odbywa się po rozpoczęciu części praktycznej kursu do wyżej wymienionej opłaty dolicza się po 80 złotych za każdą odbytą godzinę zajęć praktycznych oraz 30zł za egzamin teoretyczny próbny.

3.    W przypadku rezygnacji  przez kursanta przed rozpoczęciem szkolenia, ośrodek odlicza 30% kosztów  manipulacyjnych.

4. W przypadku utraty lub zagubienia karty przeprowadzonych zajęć i konieczności wystawienia duplikatu karty ośrodek pobiera opłatę w wysokości 100 złotych .

§ 6

Wznowienie kursu po przerwie

 1. Kursant, u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym, a praktycznym dłuższa niż 6 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego i dopłaty za to szkolenie kwoty 250 złotych.
 1. Kursant, który przerwał szkolenie może na nie powrócić bez żadnych przeszkód w terminie do 12 miesięcy od daty przerwania kursu tj. daty odbycia ostatnich zajęć.
 1. Jeżeli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać dopłaty do nowo obowiązującej ceny.
 1. Z przyczyn losowych kurs na każdym etapie można zawiesić pod warunkiem opłacenia w całości kosztu kursu. Zawieszenie kursu należy zgłosić pisemnie w biurze OSK Al-Car w Gdyni ul. Opata Hackiego 8-10
 1. Wznowienie kursu po jego zawieszeniu może nastąpić nie później niż 2 lata od daty ostatnich zajęć.
 1. Po upływie 2 lat od ostatnich zajęć wznowienie kursu oraz wszelkie zwroty kosztów czy reklamacje nie są możliwe. Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK) odsyłany jest do odpowiedniego Wydziału Komunikacji z adnotacją o nieukończeniu szkolenia.

§ 7

Opłaty

1.    Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty są zgodne z umową. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.

 

2.    Osoba szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nie oprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 800 zł, a całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 10 godziny.

 

3.    W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie zgodnie z umową Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.

 

 

4.     W przypadku nieuregulowania płatności za odbyte szkolenie naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę, a należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.

 

2.    Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są publikowane na stronie internetowej www.osk-alcar.pl

 

3.     W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin jazd doszkalających

1.    Klientowi, który wykupił w naszej szkole pakiet minimum 10 godzin doszkalających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin pojedynczo, przysługuje prawo do liczenia tych godzin po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupił.

 

2.    Klientowi, który wykupuje godziny pojedynczo oraz który wykupił pakiety mniejsze niż 10 godzin, prawo takie nie przysługuje.

 

 

3.     Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.

 

4.    Pakiet 15 godzin można opłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata minimum 800 złotych na początku zajęć , druga do 7 godziny zajęć.

 

 

5.    Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 6 miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła dolicza wtedy 30 % opłaty manipulacyjnej.

 

6.    Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ich zakupu.

 

 

7.    Klient ma prawo po wykupieniu i odbyciu w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.

 

8.     Odwołać zaplanowane jazdy Klient może maksymalnie do 24 godzin wcześniej telefonicznie u swojego instruktora lub w przypadku pierwszej lekcji w naszej Szkole, która go na te zajęcia umawiała.

 

 

9.     Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.

 

10.  Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.


 

Kierownik Ośrodka


Alicja Dettlaff

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018r.

 

O nas | Szkolenia | Cennik/Promocje | Galeria | Informacje | Regulamin | Kontakt

Copyright@2011 AL-CAR - . All Rights Reserved.

Projekt i wykonanie Dariodesign.